ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
PDF | 602.64 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
PDF | 434 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564
PDF | 747.28 KB