ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563
PDF | 637.83 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563
PDF | 345.21 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563
PDF | 195.54 KB