ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายการ งบตรวจสอบ งบสอบทาน
(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2560 2561 2562
ฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 1,794.2 3,132.0 3,487.5 3,845.0
รวมหนี้สิน 2,066.6 2,666.8 2,954.0 2,747.1
รวมส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น (272.4) 465.3 533.5 1,097.9
ผลการดำเนินงาน
กำไรจากการขายเงินลงทุนหรือสินทรัพย์ - 230.9 291.0 522.8
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้เช่า 197.9 207.0 231.4 236.2
รายได้จากการบริหาร 38.9 42.5 24.2 30.1
รายได้อื่นๆ 14.1 6.2 9.6 5.8
รวมรายได้ 250.9 486.7 556.2 794.9
ต้นทุนจากการประกอบกิจการ ให้บริการ และจัดจำหน่าย 135.0 120.8 118.3 132.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 192.3 207.6 206.3 284.5
ต้นทุนทางการเงิน 74.3 95.0 100.7 131.7
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 51.4 62.2 56.0 55.7
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน - 2.3 - -
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (1.8) (10.6) 4.7 6.5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0.8) (3.6) (18.1) (47.8)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (204.7) (15.3) 61.4 149.6
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สุทธิ (121.6) 15.6 (66.7) (71.6)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาทต่อหุ้น) (0.36) 0.05 (0.2) (0.2)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น 21.3% 66.1% 71.8% 78.5%
อัตรากำไรสุทธิ (81.6%) (3.1%) 11.0% 18.8%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) N/A 5.7 5.5 2.5
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (12.6%) (0.6%) 1.9% 4.1%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) N/A (15.9%) 12.3% 18.3%