คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายขจรเดช แสงสุพรรณ
นายขจรเดช แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2. DAP 10/2547 และ FN
  • 7/2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนแวนต์ เรียลเอสเตท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูพีเรีย คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินธร ธานี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามสินธร ธานี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามสินธร แลนด์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินธร จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินธร เรียลเอสเตท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หิน อ่อน จำกัด