คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท Engineering Management, Stanford University, USA
  • ปริญญาตรี Civil Engineering University of the Pacific, USA
  • DCP 196/2014 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เออาร์แอลเค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
2524 - 2560 รองผู้อำนวยการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด