คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นางจุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
นางจุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท Master of arts (Economics), Stanford University, California, USA
  • ปริญญาตรี Bachelor of arts (Economics), Stanford University, California, USA
  • DAP รุ่นที่ 100/2551 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • AACP 32/2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • FA license, Association of Thai Securities Company (ASCO)
ประสบการณ์ทำงาน
มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด
กันยายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
มกราคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กรุงเทพสหเศรษฐการ จำกัด
เมษายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นำชัยศิริ โฮลดิ้ง จำกัด
เมษายน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิสา