ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์
นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์
กรรมการ / ประธานฝ่ายปฏิบัติการ / รักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Denver University, USA
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • DAP 142/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)