ข้อมูลบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม
  • Executive MBA, Kellogg - HKUST Executive MBA Program
  • ปริญญาโท Business Systems Analysis and Design, City University
  • ปริญญาตรี Business Management, King’s College London
  • DAP 135/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ BSA
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ BG
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ BB
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ BR
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ BL
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ BA
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BPKL
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BPKH3
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BPKH2
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BPKH1
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BPKH
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BPK
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ SRPI
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BTPH3
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BTPH2
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BTPH1
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BTPH
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BTP
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BPK2
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BPK3
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ BPS3H
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ BPS3
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ BPTS3H
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ BPTS3
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ BEH2
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ BEH
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ BMT2
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ BIH
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BOH
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BOH1
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BOH2
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BOH3
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BOH4
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BOH5
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BOH6
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKNH3
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKNH2
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKNH1
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKNH
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKN3
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKN2
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKN1
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKN
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKNS2
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKNS1
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKNS
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BTPKN3
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BCMH3
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BCMH2
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BCMH1
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BCMH
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ CMHM1
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ CMHM
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ CMHM2
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ N2HM
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BCMN1
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BNH1
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BNH
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BCMN2
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BCMN3
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ BBS16-2H1
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ BBS16-2H
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ BBS16-2
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ BSA2
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ MTHM
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ KR
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ CP
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BRH
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BRPKNH
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ BMTH
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ TC
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ BCH
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ CHATEAU
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ELEMENT
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ELEVHOLD
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ NYLESFORD
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ TL
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ZENITH
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ BAM
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ BEHC
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BEH1C
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BEH2C
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ BFG
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BKK
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BKK1
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BKK2
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BL2
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BL3
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BL4
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BLV
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ BLV1
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ BMTHL
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BN1
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BN2
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BN3
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ BPS
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ BPSH
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ BQD
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ BREIT
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ BS
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ BSK24
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ BTSK
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ ETH
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ NF
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ SAATH
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ SQ49
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ THOSP
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ TT
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ XTECH
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ WH1
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ BBS36
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ BBS36H
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ BKMLH
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ BKML1
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ BKML2
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ PTH
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ PS3HM