ข้อมูลบริษัท

คณะผู้บริหาร

นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน
นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน
ผู้ควบคุมสายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สาขาบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน
2563 - ปัจจุบัน ผู้ควบคุมสายงานบัญชีและการเงิน บริษัทบูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชี บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2558 ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด