ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12.11.2563
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2563
12.11.2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12.11.2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
27.10.2563
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา น่าน (แก้ไข)
27.10.2563
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา น่าน
15.10.2563
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ใช้งานและผู้ประสานงาน (แบบ Contact person) รายงานอื่นๆ รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD)
15.10.2563
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 4 บริษัท
15.09.2563
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่