ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18.01.2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BC เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2565
13.01.2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BC-ESOP-W1 (F53-5) (แก้ไข)
11.01.2565
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
04.01.2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BC-W1 (F53-5)
04.01.2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BC-ESOP-W1 (F53-5)