ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15.09.2563
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
13.08.2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13.08.2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13.08.2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
24.07.2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน ครั้งที่ 2
20.07.2563
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
17.07.2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
03.07.2563
เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อยแห่งใหม่