ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทบูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากการชำระคืนหนี้ การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเงื่อไขทางการตลาด หรือหากต้องการที่จะบริหารกระแสเงินสด

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
16 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563 เงินปันผล 0.11 บาท -