ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
รายชื่อ ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ
ครอบครัวนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล 340,000,000 100.00 340,000,000 67.1%
1. บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด 1/ 129,200,000 38.00 129,200,000 25.5%
2. อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชียส แอลทีดี 2/ 81,600,000 24.00 81,600,000 16.1%
3. นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล 37,399,850 11.00 37,399,850 7.4%
4. นางรัศมี ทักราล 37,399,850 11.00 37,399,850 7.4%
5. ซีนิท โฮลดิ้งส์ มอริเชียส แอลทีดี 2/ 34,000,000 10.00 34,000,000 6.7%
6. อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี 3/ 20,400,000 6.00 20,400,000 4.0%
7. ด.ญ. รัยษา ทักราล 100 0.00 100 0.0%
8. นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล 100 0.00 100 0.0%
9. นางสาวสุรัยญา นฤหล้า 100 0.00 100 0.0%
ประชาชนทั่วไป - - 167,000,000 32.9%
รวม 340,000,000 100.00 507,000,000 100.00

หมายเหตุ

1/ เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนางรัศมี ทักราล รวม 100%
2/ เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายมอริเชียสถือหุ้นโดย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนางรัศมี ทักราล เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries)
3/ เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ถือหุ้นโดย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนางรัศมี ทักราล เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries)