ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565