นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
29.05.2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330