นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
14.07.2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
22.04.2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์