นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

Boutique Corporation CEO Forum @ SET (THAI VERSION)
Boutique Corporation roadshow presentation (THAI VERSION)