ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 05 เมษายน 2565
รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
ครอบครัวทักราล 396,870,300 69.82
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,782,667 2.25
น.ส. ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล 6,622,549 1.17
นาย เอี่ยม งามดำรงค์ 4,425,490 0.78
น.ส. สิริพร โสภณพนิช 3,376,200 0.59
น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา 3,000,000 0.53
นาย จักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ 3,000,000 0.53
นาย บัญชา เกียรติสุขสถิตย์ 4,030,000 0.71
นาง นิภา ภาคย์วิศาล 2,240,000 0.39
นาย จันทร์ซิงห์ รัตนโกวิท 2,008,500 0.35