ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้ *

(ล้านบาท)

* กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

กำไรสุทธิ **

(ล้านบาท)

** ไม่รวมรายการพิเศษ และ/หรือรายการที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำ

(หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 6M64 6M65
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 3,845.0 3,936.1 4,022.2 4,042.2 4,157.6
หนี้สินรวม 2,747.1 3,054.2 3,428.3 3,358.6 3,623.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,097.9 881.9 593.9 683.7 534.0
ผลการดำเนินงาน
กำไรจากการขายเงินลงทุนหรือสินทรัพย์ 522.8 - 127.7 - -
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้เช่า 236.2 119.2 94.1 41.7 78.2
รายได้จากการบริหาร 18.9 21.4 25.5 11.5 14.0
รายได้อื่นๆ - - - - -
รวมรายได้ 789.1 140.6 253.6 53.3 92.2
ต้นทุนจากการประกอบกิจการ ให้บริการ และจัดจำหน่าย 113.9 73.6 56.1 27.0 46.0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 302.8 199.3 172.8 95.7 102.8
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 372.5 (132.2) 24.7 (69.5) (56.5)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 55.7 55.7 64.7 (32.0) (30.9)
ต้นทุนทางการเงิน (128.0) (103.3) (141.1) (66.5) (64.0)
รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุุน) จากการร่วมค้า 6.5 (41.7) (50.3) (24.2) (18.0)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 47.8 (3.2) (10.8) 3.6 (12.5)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ 147.5 (329.7) (220.7) (188.4) (181.9)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 149.6 (325.4) (238.5) (167.7) (174.8)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สุทธิ (71.6) (167.4) (130.5) (88.8) (108.2)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาทต่อหุ้น) (0.14) (0.33) (0.26) (0.18) (0.20)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น 85.6% 47.7% 77.9% 49.3% 50.1%
EBITDA margin 47.2% -94.0% 9.7% -130.4% -61.3%
อัตรากำไรสุทธิ 19.0% -231.4% -94.1% -314.9% -189.6%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) 2.1 3.3 5.5 4.8 6.4
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 8.6% -4.8% 1.6% -4.9% -0.6%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 18.3% -32.9% -32.3% -39.9% -40.3%
Total Oustanding Shares (mn) 507.0 507.0 507.0 507.0 568.4
Weighted average number of ordinary shares 364.7 507.0 507.0 507.0 541.7