เอกสารเผยแพร่ และดาวน์โหลด

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering)

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering)
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
4. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน