ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
01
ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง – ดำเนินงาน – ขาย(Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate (ได้แก่ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า)
02
ให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ตลาดรอง

MAI (Market for Alternative Investment)

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 167,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้