นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
27.04.2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10.03.2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
เวลา 16.15 - 17.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday