การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารดาวน์โหลด

ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นโยบายบริษัท

จรรยาบรรณบริษัท

จรรยาบรรณบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการใช้ข้อมูลสําคัญที่ ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ และการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายการใช้ข้อมูลสําคัญที่ ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ และการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน

นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ