ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

19.09.2565
แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15.09.2565
กำหนดการใช้สิทธิของ BC-W1 ครั้งที่ 5
09.09.2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กันยายน 2565
08.09.2565
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
29.08.2565
แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
11.08.2565
แจ้งกรรมการลาออก
10.08.2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10.08.2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)