ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11.08.2565
แจ้งกรรมการลาออก
10.08.2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10.08.2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10.08.2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
09.08.2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 สิงหาคม 2565
08.08.2565
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
15.07.2565
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
11.07.2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2565