ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทบูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทบูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
28 ก.พ. 2565 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
23 ก.พ. 2564 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
16 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563 เงินปันผล 0.11 บาท -