ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลทั่วไป BC-W1

ข้อมูลทั่วไป BC-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BC-W1)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 101,393,691 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.0213 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ 3.13 บาทต่อหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 30 สิงหาคม 2564
วันกำหนดการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก 30 กันยายน 2564
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 29 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-620-8744 โทรสาร: 02-620-8778
อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com
ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ครั้งที่ 5
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ข้อกำหนดสิทธิ BC-W1