การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารดาวน์โหลด

ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นโยบายบริษัท

จรรยาบรรณบริษัท

จรรยาบรรณบริษัท

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายการแจ้งเบาะแส

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ