การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารดาวน์โหลด

จรรยาบรรณบริษัท

จรรยาบรรณบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ

นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายการแจ้งเบาะแส